REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti AYSEN, spol. s r.o., IČO: 45475385, se sídlem V Sádku 436, 664 53 Újezd u Brna (dále jako prodávající)

1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.4 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

1.5 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

1.6 Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

1.7 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2 V případě, že objevíte vadu výrobku v záruční lhůtě, neprodleně nás informujte na emailové adrese ahoj@reform.cz a obratem Vám bude zaslán reklamační protokol k vyplnění.

2.3 Kupující má právo na uplatnění reklamace u prodávajícího v prodejně prodávajícího osobně na adrese AYSEN, spol. s r.o., U Dálnice 777, 664 42 Modřice (dále jen prodejna).

2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci zasláním reklamovaného zboží doporučeně na adresu sídla: AYSEN, spol. s r. o., V Sádku 436, 664 53 Újezd u Brna, a to prostřednictvím ČP, případně jiného kurýrního dopravce či prostřednictvím Zásilkovna.cz. Zboží zaslané k reklamaci na dobírku bude z naší strany odmítnuto a navráceno zpět odesílateli.

2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, nebo jiným věrohodným způsobem.

2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, který byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1 Na veškeré prodávané výrobky je poskytována záruční lhůta dle zákona 24 měsíců od převzetí zboží.

3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu, nebo jim pověřenou osobou.

3.3 Prodávající poskytne záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

3.4 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.5 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží záruční lhůta po dobu reklamačního řízení.

3.6 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Pokud kupující reklamuje zboží osobně na adrese prodejny prodávajícího, je prodávající povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

3.7 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode den uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.8 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s uplatnění reklamace. Proplatit lze ale pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

3.9 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží nebo její součásti, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4. VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny

4.1.2. je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškození zboží

4.1.3 kdy vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užívání nebo vyplývá-li to z povahy věci

4.1.4 kdy došlo k mechanickému poškození zboží

4.1.5 vada vznikla špatným zacházením nebo zanedbáním peče o zboží

4.1.6 vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu

4.1.7 došlo k poškození v důsledku vyšší moci

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Z hygienických důvodů pouze řádně vyčištěné zboží může být přijato k reklamaci.

5.2 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využití mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

6. ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 01.01.2022.

7. SHRNUTÍ

Jak nejlépe postupovat v případě reklamace:

1. Informovat nás emailem, že se na zakoupeném zboží projevila vada a že si jej přejete zaslat k reklamaci, případně nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 723 076 994..

2. Vyčkat na odpověď a zaslání formuláře pro reklamaci zboží (odesílán do 24 hodin od obdržení vašeho emailu).

3. Vyplnit formulář a řádně zabalené zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího.

4. Jakmile k nám zboží dorazí, je Vám zaslán informační email nebo stručná sms zpráva o přijetí zboží k reklamaci, ve kterém je uvedeno, jak bude ve Vaší reklamaci postupováno.

5. Po vyřízení reklamace je zákazník kontaktován stručnou sms zprávou ohledně způsobu odeslání zboží a zboží je zákazníkovi odesláno zpět.